Zber odpadov

Prevádzkujeme zariadenie na zber odpadov. Areál je umiestnený v Slovenskej Ľupči, Tehelná 1.

Zoznam odpadov


Katalógové číslo odpadu Kategória odpadu Názov druhu odpadu
02 01 07 O odpady z lesného hospodárstva
03 01 01 O odpadová kôra a korok
03 01 05 O piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
03 03 01 O odpadová kôra a drevo
03 03 08 O odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu
15 01 01 O obaly z papiera a lepenky
15 01 03 O obaly z dreva
15 01 06 O zmiešané obaly
17 02 01 O drevo
19 12 01 O papier a lepenka
19 12 07 O drevo iné ako uvedené v 19 12 06
20 01 01 O papier a lepenka
20 01 38 O drevo iné ako uvedené v 20 01 37